Lietuviškai

Brangūs draugai! Kaliningrado regioninė lietuvių kalbos mokytojų asociacija sveikina Jus savo svetainėje.
Nuo senų laikų šiame krašte gyveno lietuviai, kurie kropščiai saugojo, puoselėjo ir ginė gimtąją kalbą. Meilę savo kalbai ir kultūrai jie dovanojo naujoms kartoms. Ši žemė lietuviams ir visai žmonijai dovanojo tokius šviesuolius ir švietėjus, kaip Martynas Mažvydas, Kristijonas Donelaitis, Liudvikas Rėza, Fridrikas Kuršaitis, Vilhelmas Storosta (Vydūnas). Neatsitiktinai Mažąją Lietuvą vadina lietuvių kultūros ir raštijos lobynu. Čia buvo sukurtas lituanistinio švietimo bei lituanistikos pagrindas.
Naujaisiais laikais atsirado unikali galymybė tęsti ir vystyti lietuvių kalbos ir etnokultūros tradicijas, atsižvelgiant į atsiradusius poreikius. Lietuvių kalba mūsų krašte mokoma jau  daugiau, kaip dvidešimt metų. Svarbiausias svetainės uždavinys viešinti kalbos ugdymo procesą. Ir dar. Bandysime formuoti visuomenės teigiamą požiūrį į krašto kultūrinį paveldą. Propaguojant lietuvių kultûrą, stiprinsime draugiškus kaimynystės santykius.
Tikimės, kad svetainę lankys ne tik pedagogai bet ir moksleiviai ir jų tėvai. Manome, kad ji bus populiari vietos lietuvių ir Kaliningrado gyventojų tarpe.
Su pagarba ir pripažinimu
Aleksas Bartnikas,
Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas

LIETUVIŠKOS VELYKOS KARALIAUČIAUS KRAŠTE

Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos veiklos tikslų ir misijos aprašymas

I Bendros nuostatos

1.1. Visuomeninė organizacija Kaliningrado regioninė lietuvių kalbos mokytojų asociacija (toliau – Asociacija) užregistruota Kaliningrado srities Rusijos Federacijos justicijos valdyboje  2002 m. gegužės 17d. pagal Nr 61.

1.2.Organizacijos kompentencija ir  funkcijos išdėstytos Asociacijos įstatuose.

  II Asociacijos misija ir tikslai.

2.1 Asociacijos misija —  Kaliningrado srities lietuviams ir kitiems gyventojams sudaryti sąlygas lietuvių kalbos mokymui;  geriau pažinti Lietuvos ir Mažosios Liertuvos kultūros paveldą, liaudiškas tradicijas bei tautosaką ir dalyvauti kultūrinėje veikloje; formuoti visuomenės dvasines ir medžiagines vertybes, ugdyti kūrybišką ir atvirą vietos lietuvių bendruomenę.  Puoselėti lituanistinį švietimą; rūpintis lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytojų kvalifikacijos tobulinimu; koordinuoti bendrojo lavinimo mokyklų ir neformalaus ugdymo įstaigų mokinių mokomųjų dalykų: lietuvių kalbos ir etnokultūros; organizuoti ir vykdyti lietuvių kalbos olimpiadas , vaikų muzikos festivalius, tradicines literatūros popietes Tolminkiemyje, piešinių ir rašinių konkursus ir kitus renginius. Kaupti, sisteminti ir skleisti informaciją apie  lituanistinį švietimą ir kultūrinę aplinką.  Formuoti teigiamą Lietuvos įvaizdį.

2.2 Asociacijos pagrindiniai tikslai – 1)  Propaguoti lituanistinį švietimą ir lietuvių kultūros paveldą .                 2) Skatinti lietuvių kalbos mokymą. 3) Skleisti informaciją apie ekonominį, kultūrinį Lietuvos gyvenimą ir gerinimas jos įvaizdžio. Inicijuoti ir organizuoti renginius, susijusius su Lietuvos ir Mažosios Lietuvos kultūra ir lituanistiniu švietimu: lietuvių kultūros ir švietimo dienos Kaliningrado srityje, mokslinės praktinės konferencijos lituanistinio švietimo ir kultūros paveldo tematika, jaunimo kūrybiškumo konkursai ir k t. 4)  Rūpintis lietuvių kalbos ir etnokultūros ugdymo proceso mokymo priemonių aprūpinimu. 5) Palaikyti bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos ir Kaliningrado srities institucijomis, susijusiomis su neformaliuoju švietimu. 6)  Tarp Lietuvos ir Kaliningrado regiono ugdymo įstaigų inicijuoti partnerystės tinklo plėtrą. 7)  Padėti Lietuvos pedagogams bei moksleiviams ruošti ir vykdyti pažintines keliones po Mažąją Lietuvą: kvietimai vizoms, kelionių programų paruošimas, nakvynės bei maitinimo variantų parinkimas ir t.t.. parinkimas ir t.t..

2015 m Kaliningrado regioninės mokytojų asociacijos pagrindiniai renginiai

Data, renginio vieta, atsakingi asmenys

Renginys

1

2015 m.kovo 20d.

Kaliningrado srities švietimo plėtotės institutas

Aleksas Bartnikas

Moksleivių kūrybinių darbų rinkinio, skirto Kristijono Donelaičio 300-čio progai „Kieik vienam daryti gera“ pristatymas

2

2015 m. kovo 25-27dd

Anykščiai

Rytų Europos šalyse veikiančių lituanistinių mokyklų ŠMM mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras.

3

2015 m balandžio 25d

Pedagoginis institutas Černiachovskas (Įsrutis)

Aleksas Bartnikas, Ona Druseikaitė-Ruževičiūtė

Kaliningrado srities moksleivių 15-oji lietuvių kalbos olimpiada

4

2015m gegužės 30d

Čistyje Prudy

(Tolminkiemis)

Vaikų literatūros ir muzikos popietė K. Donelaičio muziejuje

5

2015 m birželio 17-19 d.

Utena

Aleksas Bartnikas

Utenos rajono švietimo centras

Lietuvių kalbos mokytojų ir papildomojo ugdymo pedagogų vasaros metodinis seminaras, skirtas paskalbtiems Lietuvos etnografinių regionų metams

6

2015 m liepos 1-10 dd

Vilnius

Aleksas Bartnikas

Vilniaus lietuvių namų tarptautinė vaikų vasaros stovykla

7

2015 m.rugpjūčio 1-16 dd

Zelenogradskas (Krantas)

Zelenogradsko vidurinė ir Kauno J.Grušo meno vidurinė mokyklos

Aleksas Bartnikas, Ona Druseikaitė-Ruževičiūtė

Kaliningrado srities ir Lietuvos moksleivių vasaros kūrybinė stovykla „Palikimas-2“, skirta M.K. Čiurlionio 140 gimimo metinėms

8

2015 m rugsėjo 18 d

Kaliningradas (Karaliaučius)

Aleksas Bartnikas

LR generalinis konsulatas Kaliningrade

Tradicinė rudens lietuvių kalbos mokytojų konferencija, skirta mokytojų asociacijos 20-čiui

9

2015 m. spalio 10 d.

Vilnius

Vilniaus lietuvių namai

Vita Kovalenko

Dalyvavimas Vilniaus lietuvių namų raiškiojo skatymo konkurse skirtam 140-osioms M.K. Čiurlionio metinėms pažymėti „Mano sapnuose vaikštai, Lietuva“

10

2015 m. lapkričio 13d.

Kaliningrado srities švietimo plėtotės institutas

Aleksas Bartnikas

Mokytojų seminaras-praktikumas „Lietuvių kalbos ugdymas pritaikant liaudės meną“

11

2015 m. lapkričio 07 d.

Vilnius

Vilniaus lietuvių namai

Algirdas Karmilavičius

Dalyvavimas Vilniaus lietuvių namų dainų ir šokių festivalyje „Darni mūsų dainų ir šokių pinė“

12

2015 m gruodžio12 d.

Krasnoznamenskas (Lazdynai)

Vidurinė mokykla

Algirdas Karmilavičius

Moksleivių 14-asis muzikos festivalis “Skambėk,skambėk lietuviška dainele“

13

2015 m.kovas — rugsėjis

Kaliningradas

Aleksas Bartnikas

Piešinių konkursas „Kanto ir Donelaičio žemės metų laikai“

Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory